Zbyszko

Filming location: 

Poland

Bono reaction to the polish flag flash mob